ارایه  خانم دکتر مریم عباسی – سوپروایزر رسمی و  ترینر تحت آموزش EFT

موضوع : ” مسیر جدید دریافت مجوز درمانگری EFT “

 

خانم دکتر مریم عباسی به ارائه توضیحات لازم برای طی کردن این مسیر جدید دریافت مجوز پرداختند. ایشان تجربیات خود در این زمینه و نکات کلیدی برای موفقیت در این فرآیند را به اشتراک گذاشتند.

 

چهارشنبه  25 بهمن 1402 – ساعت 20 تا 22 به وقت تهران

🟣 جامعه درمان هیجان مدار ایران (IrEFT)
🔵 تحت نظارت موسسه بین المللی آیسفت (ICEEFT)