حضور مهمان بین المللی خانم  ” Sandy Jar dine  “- درمانگر و سوپروایزر رسمی EFT

موضوع : ” رشد مهارت های هماهنگی و حضور “

Growing Attunement and Presence Skills

 

 

خانم Sandy Jardine در این جلسه به توضیح درباره اهمیت مهارت های هماهنگی و حضور در زندگی شخصی و حرفه‌ای پرداخت. او تأکید کرد که این مهارت‌ها نقش بسیار مهمی در بهبود ارتباطات، افزایش کیفیت روابط و ایجاد تجربه‌های مثبت در زندگی دارند. سپس خانم Jardine از تجربیات خود در این زمینه و نکات کلیدی برای توسعه این مهارت‌ها سخن گفت .در انتها، شرکت‌کنندگان با استفاده از فرصتی که در اختیار داشتند، به بحث و تبادل نظر درباره اهمیت و راهکارهای تقویت مهارت های هماهنگی و حضور پرداختند و تجربیات خود را به اشتراک گذاشتند.

 

چهارشنبه  11 بهمن 1402 – ساعت 20 تا 22 به وقت تهران

📝 شرکت در جلسات چهارشنبه های EFT برای درمانگرانی که دوره های اکسترنشیپ آیسفت رو گذرانده و عضو انجمن می باشند رایگان و برای حضور افراد غیر عضو با هماهنگی قبلی امکان شرکت وجود دارد.

📱شماره تماس برای ثبت نام : 989058267071+

🟣 جامعه درمان هیجان مدار ایران (IrEFT)
🔵 تحت نظارت موسسه بین المللی آیسفت (ICEEFT)