تماشا و تجربه فیلم اطلس دل با حضور ژیلا بهناد، سوپروایزر رسمی EFT