برگزاری ماژول دوم دوره پیشرفته مهرت های اساسی در درمان هیجان مدار (Core Skills Traning)

مدرس : خانم Giulia Altera- سوپروایزر و ترینر رسمی EFT از ایتالیا

 

پنج شنبه و جمعه, 3 و 4 اسفند 1402- ساعت 8:30 تا 15:30 به وقت تهران

🟣 جامعه درمان هیجان مدار ایران (IrEFT)
🔵 تحت نظارت موسسه بین المللی آیسفت (ICEEFT)