حضور مهمان بین المللی خانم ” Rebecca Clark ” – درمانگر و سوپروایزر رسمی EFT

با موضوع : ” استفاده از مقیاس تجربه در EFT”

Using the Experiencing Scale in EFT

 

خانم Rebecca Clark در این جلسه به توضیح درباره استفاده از مقیاس تجربه در روش EFT پرداختند. او توضیح داد که چگونه این مقیاس می‌تواند به بهبود فرآیند درمانی و افزایش آگاهی از تجربیات زوجین  کمک کند. سپس، خانم Rebecca Clark به معرفی 7 مرحله ای این مقیاس و استفاده از آن در جلسات درمانی EFT پرداخت. ایشان تجربیات خود در این زمینه و نکات کلیدی برای استفاده مؤثر از این مقیاس را به اشتراک گذاشتند. ایشان توضیح دادند که این مقیاس تغییر مراجع را پیش بینی میکند، بخصوص در درمان مراجع محور، اما این امر با شناخت درمانی و کارهای گروهی نیز مرتبط است. در انتها، شرکت‌کنندگان با استفاده از فرصتی که در اختیار داشتند، به پرسش درباره استفاده از مقیاس تجربه در روش EFT پرداختند.

 

چهارشنبه  9 اسفند 1402 – ساعت 20 تا 22 به وقت تهران

📝 شرکت در جلسات چهارشنبه های EFT برای درمانگرانی که دوره های اکسترنشیپ آیسفت رو گذرانده و عضو انجمن می باشند رایگان و برای حضور افراد غیر عضو با هماهنگی قبلی امکان شرکت وجود دارد.

📱شماره تماس برای ثبت نام : 989058267071+

🟣 جامعه درمان هیجان مدار ایران (IrEFT)
🔵 تحت نظارت موسسه بین المللی آیسفت (ICEEFT)