ادونس اکسترنشیپ

اخبار و اطلاعیه های مربوط به دوره های آموزشی ادونس اکسترنشیپ

مارس 24, 2019

سومین دوره ادونس اکسترنشیب در ایران (مشهد، موسسه روان فرهنگ ایرانیان)

29 و 30 فروردین ماه 1398
مدرس: خانم ژیلا بهناد (سرتیفاید تراپیست و سوپروایزر)

مطالعه بیشتر

مارس 24, 2019

دومین دوره ادونس اکسترنشیب در ایران (تهران، موسسه روان فرهنگ ایرانیان)

26 و 27 فروردین ماه 1398
مدرس: خانم ژیلا بهناد (سرتیفاید تراپیست و سوپروایزر)

مطالعه بیشتر

مارس 24, 2019

اولین دوره ادونس اکسترنشیب در ایران (تهران، موسسه روان فرهنگ ایرانیان)

23 و 24 فروردین ماه 1398
مدرس: خانم ژیلا بهناد (سرتیفاید تراپیست و سوپروایزر)

مطالعه بیشتر