چهارمین دوره اکسترنشیپ EFT در ایران (برای اولین بار به صورت مجازی)