چهارشنبه‌های EFT با موضوع «دلبستگی بزرگسالی و چالش‌های سنجش آن در روان‌درمانی»