رویداد ها

 

رویداد های مربوط به انجمن EFT ایران

ژانویه 17, 2022

Marlane Best مهمان این هفته چهارشنبه های EFT با موضوع نگه داشتن قلب های مهربان در مرحله 2 EFT

دسامبر 21, 2021

Zoya Simakhodkaya مهمان چهارشنبه‌های EFT با موضوع EFT و سکس

اکتبر 25, 2021

Rebecca E. Clark مهمان جلسات هفتگی چهارشنبه‌های EFT

مهمان این هفته جلسات هفتگی جچهارشنبه های ای اف تی: Rebecca E. Clark درمانگر و سوپروایزر مجاز ای اف تی با موضوع: تانگوی ای اف تی […]
سپتامبر 15, 2021

اولین نشست عمومی انجمن EFT ایران با محوریت پرسش و پاسخ

سپتامبر 15, 2021

ایونت با حضور Naomi Rather

سپتامبر 15, 2021

ایونت با حضور Lieven Migerode

سپتامبر 15, 2021

ایونت با حضور سم هینیچ

سپتامبر 15, 2021

ایونت با حضور جیمز توماس

سپتامبر 15, 2021

موضوع: درمان فردی هیجان مدار (EFIT)