جلسه هفتگی کار روی اهداف و چشم انداز درمانی با مراجعان