برگزاری دوره پیشرفته مهارت‌های اساسی در درمان هیجان مدار (Core Skills Training)