بدرقه به یاد ماندنی؛ جلسه پایانی اولین دوره Core skills با Guilia